Käyttöehdot

Greta.film on uudenlainen kotimaisten elokuvien vuokrauspalvelu. Tutustu tekijöihin ja vuokraa haluamasi elokuva internetin välityksellä katsottavaksi televisiosta, tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella 48 tunnin sisällä. Voit maksaa elokuvan heti luottokortilla.

Greta.film PALVELUKUVAUS JA SOPIMUSEHDOT

Greta.film on uusi, Suomessa toimiva kotimaiseen viihteeseen voimakkaasti elokuvantekijöihin keskittyvä, yksityishenkilöille suunnattu internet-pohjainen vuokrauspalvelu, jonka sisältö tarjotaan kertakatseluoikeudella kuluttajille. Palvelu on perustuu kertakatseluoikeuteen. Sisältöä päivitetään lisäämällä sitä mukaa kun esitysoikeudet ja tekijähaastattelut saadaan aikataulutettua yhteen. Pääosin sisällön tähdätään olevan uutuuksia vailla valmista Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan mennessä, vuoden 2017 lopulla.
Greta.film vaatii toimiakseen riitävän nopean internetyhteyden ja päätelaitteen. Vaikka suoratoistomme hyödyntääkin modernia, progressiivista tekniikkaa, kärsii kuvanlaatu heikosta internet-yhteydestä.

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Greta.film-palvelun Suomessa internetin kautta yksityishenkilölle (Asiakas) 48 tunnin ajan kertakatseluoikeudella välittämien maksullisten kuvaohjelmasisältöjen tilaukseen, toimittamiseen ja maksuun (”Palvelu”).
Palvelusopimus astuu voimaan asiakkaan rekisteröidyttyä palvelun internet -verkkosivuilla, ja suoritettuaan luottokortilla kertavuokraushinnan valtsemastaan kuvaohjelmasta. Asiakkaalla on tästä maksutapahtumasta laskien 48 tuntia aikaa katsoa kuvaohjelma, jonka jälkeen palvelu ei enää vastaa kuvaohjelman toimittamisesta asiakkaan käyttöön.

2. Sopimuksen kohde

Palvelu toimittaa valitun kuvaohjelman saatavuusalueella (Suomi) sijaitsevalle asiakkaalle internetyhteyttä pitkin suoratoistona. Asiakkaalla tulee olla tekniset edellytykset ja laitteet vastaanottaa palvelua. Kuvaohjelmia saavat tilata vain kuluttaja-asiakkaat yksityiskäyttöön. Asiakas vastaa omien, palvelun vastaanotossa käyttämiensä laitteiden toimivuudesta, niiden riittävästä internet-verkkoyhteydestä sekä yhteensopivuudesta keskenään sekä palvelun kanssa.

Palvelun saatavuus on rajoitettu alueellisesti Suomen ulkopuolella tekijänoikeudellisista syistä.

3. Palvelun vastuu ja vastuunrajoitukset

Palvelu ei vastaa kuvaohjelmien sisällöstä, vaan siitä vastaavat sisällön tuottaneet oikeudenhaltijat. Palvelu ilmoittaa kuvaohjelmalain mukaiset ikärajat. Asiakas vastaa itse ikärajojen noudattamisesta (lisätietoa ikärajoista osoitteessa: www.ikarajat.fi). Palvelu ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista yhteyksistä, kuten maksuliikenteen häiriöistä, tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toiminnasta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista palveluiden toimivuuteen.

Kuvaohjelmapalveluille on ominaista, että ohjelmatarjonnassa tapahtuu muutoksia Palvelusta riippumattomista syistä. Palvelu ei voi vaikuttaa oikeuksien haltijoiden tai kolmansien osapuolten päätöksiin palveluiden sisällöistä. Siten esimerkiksi tietyn kuvaohjelman tarjonta voi päättyä tai muuttua sopimussuhteen aikana. Palvelu pyritään säilyttämään näissä muutostilanteissa sisällöltään mahdollisimman samanlaisena ja riittävän monipuolisena.

Palvelu on velvollinen korvaamaan asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut palvelun lain tai sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten posti- ja puhelinkustannukset. Korvausta ei makseta aiheutuneesta harmista, ajankäytöstä (oman tai asiamiehen) tai vaivannäöstä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta, jollei asiakas ilmoita virheestä palvelulle sekä esitä korvausvaatimusta kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta.

Palvelu ei vastaa asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai taloudellisesta vahingosta. Palvelun vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rajattu asiakkaan palvelulle maksaman yhden katselukerran palvelumaksua vastaavaan määrään. Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Asiakas vastaa vahingoista, jotka johtuvat vahingon rajoittamisen laiminlyönnistä. Palvelu ei myöskään vastaa asiakkaan tai kolmansien toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista.

Palvelu vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttajalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

4. Asiakkaan palvelun käyttö ja vastuut

Palvelun kautta saatavilla olevien kuvaohjelmien immateriaalioikeudet kuuluvat yleensä kolmannelle osapuolelle. Ohjelmapalvelut on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä saa kokonaan tai osittainkaan esittää julkisesti tai jakaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa palvelusisällöstä kappaleita taikka saattaa sisältöä yleisön saataviin yleisölle välittämällä, julkisesti esittämällä, yleisön keskuuteen levittämällä taikka julkisesti näyttämällä. Tämä merkitsee mm. kieltoa taltioida, jälleenlähettää, muuttaa, esittää tai käyttää ohjelmia tai ohjelmapalveluita muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa edelleenvälittää ohjelmapalvelua tai sen osaa kolmannelle osapuolelle.

Mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja, on palvelulla oikeus estää pääsy Ohjelmapalveluun tai purkaa sopimus välittömästi.

5. Maksut

Asiakas on velvollinen suorittamaan Palvelulle sovitut kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai tilaushetkellä ilmoitetun hinnan mukaiset maksut. Suoritettuja kertamaksuja ei palauteta.

Minimitilausjakso ohjelmapalveluissa on yksi (1) katselukertamaksu, jonka voimassaoloaika on neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia maksun suorittamisesta luottokortilla. Maksuun sisältyy soveltuvan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jonka lisäksi Asiakas on velvollinen suorittamaan transaktiokulun käytetyn maksutavan mukaan.

6. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta eikä käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan kolmannelle. Tästä huolimatta Asiakkaan samaan ruokakuntaan kuuluvalla perheenjäsenellä on oikeus palvelun käyttöön.

Palvelulla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle ilmoittamalla siirrosta asiakkaalle esimerkiksi liikkeenluovutuksen yhteydessä.

7. Ohjelmapalvelusopimuksen päättyminen

Tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan kertakatseluoikeuden hankkineen Asiakkaan kohdalla kunkin yksittäisen ostotapahtuman kohdalla. Tilattua katseluoikeutta ei kuitenkaan voi perua tai irtisanoa kesken katselun määräajan. Mikäli asiakas päättää sopimuksen kesken kertakatselun määräajan, on asiakas velvollinen maksamaan tilaamistaan palveluista.

Jos asiakas jättää noudattamatta tämän sopimuksen ehtoja, palvelulla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan kustannuksella.

8. Muut ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Palvelua vastaan siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka taikka jonka tuomiopiirissä Palvelulla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Oikeuspaikasta muissa tapauksissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Jos asialle ei muutoin ole toimivaltaista tuomioistuinta, sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

Palvelu pidättää oikeuden muuttaa palvelun maksuja, ehtoja ja palvelun sisältöä.